Anar al contingut principal

Ajudes per a la Contractació

Ajudes Municipals València Activa Emplea 2017

L'objecte d'esta convocatòria és fomentar l'ocupació estable i de qualitat, per mitjà de l'establiment d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la contractació indefinida a temps complet en el municipi de València, així com fomentar la inserció laboral de col·lectius amb major dificultat d'accés al mercat de treball, a través dels programes següents:

Programa I: Foment de la contractació indefinida inicial a temps complet.

Programa II: Foment de la contractació indefinida a través de la conversió de contractes de duració determinada o temporals en indefinits a temps complet.

BENEFICIARIS/ÀRIES

Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les activitats que motiven la concessió de la subvenció, sempre que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds

REQUISITS

- Que la contractació siga indefinida.

- Que la contractació o transformació objecte de l’ajuda siga o haja sigut entre el 9 de setembre de 2016 fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Que la persona contractada indefinida inicial a temps complet estiga en situació de desocupació i inscrita com a desocupada, prèviament a la contractació objecte de la subvenció, en els centres SERVEF corresponents, un mínim de 2 mesos.

- Que la persona contractada estiga empadronada al municipi de València durant un període mínim de 3 mesos previs a la contractació.

- Mantindre l’ocupació creada durant 18 mesos com a mínim.

- No haver sol·licitat altres subvencions per la mateixa contractació.

- No haver sigut beneficiari de les ajudes a la contractació en els exercicis 2015 o 2016

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA I

- Que la contractació supose un augment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

- No haver sigut beneficiàries de les Ajudes a la Contractació o les Ajudes València Activa Emplea en els exercicis 2015 o 2016.

REQUISITS ADDICIONALS PROGRAMA II

- Que la contractació supose el manteniment de l'ocupació neta en l'empresa respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors.

- Que el contracte de duració determinada o temporal estiga vigent en el moment de la seua transformació.

- Que la conversió del contracte en indefinit es realitze sense que el contracte de duració determinada o temporal haja superat la seua duració màxima de conformitat amb el que establixen els articles 11 i 15 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

TERMINI DE SOL·LICITUD

Termini de presentació de sol·licituds del 30  de maig al 28 de juny

QUANTIA

Per la formalització de cada contracte indefinit a temps complet o la tranformació d’un contracte temporal en un contracte indefinit a temps complet, una subvenció de 5.000 euros per la persona contractada, que seran 6.000 € en el cas que la persona contractada tinga alguna de les característiques següents: a partir de 45 anys, desocupat inscrit ininterrompudament en el seu centre SERVEF un mínim de 12 mesos, dona o discapacitat amb grau igual o superior al 33 %.

Quan la persona contractada tinga fins a 30 anys d'edat, la quantia de la subvenció serà de 7.000 €

Estes ajudes queden limitades a una contractació per beneficiari. No es concedirà més d’una subvenció per la contractació d’una mateixa persona, encara que la sol·licitud siga efectuada per diferents empreses o persones autònomes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds hauran de presentar-se en imprés normalitzat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de València o en la seu electrònica municipal.

Les ajudes s'atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible, seguint l'ordre de relació establit per la data i hora en què la sol.licitut completa haja tingut entrada en l'Ajuntament de València.

Descarregar convocatòria

Descarregar formulari