Entra si ja estàs registrat/da

Protocol de Formació

 1. La formació vinculada a l'agència de col·locació, es considerarà com parteix integrant de l'itinerari personalitzat d'inserció de les persones aturades, (IPI,s), que el seu objectiu és la millora de la seua ocupabilitat. Motiu pel qual, la persona aturada sol·licitant de formació, haurà d'estar INSCRITA en l'agència d'ocupació València Activa

              http://agenciaocupacio.valenciactiva.es/

 1. En tractar-se d'una formació finançada íntegrament per l'Ajuntament de València, serà requisit indispensable per poder accedir a ella, estar empadronada en la ciutat de València.
 1. Procés per accedir a les accions formatives:
 • De forma prèvia se li donarà màxima difusió a la totalitat de la programació formativa per a l'exercici en qüestió, a través de la web municipal, dels centres de formació d'ocupació i de l'agència d'ocupació, així com a través de qualsevol altre mitjà que es considere oportú.
 • La persona interessada podrà sol·licitar els cursos o accions directament en els centres de formació municipal dels Lleons, Emili Baró o Magúncia, a més de l'agència d'ocupació València Activa.
 • Per poder realitzar qualsevol curs s'haurà d'haver realitzat amb anterioritat l'acció formativa ACTIVA'T EN LA CERCA D'OCUPACIÓ.
 • Podrà sol·licitar fins a un màxim de 3 cursos o accions de forma inicial, (encara que en el còmput global no hi ha més limitació que la necessitat, oportunitat i compromís que presente cada persona aturada).
 1. Les accions i cursos formatius sol·licitats per les persones aturades, hauran de ser confirmats pel personal tècnic, sobre la base de criteris de necessitat, urgència, oportunitat, adequació i compromís.
 1. La persona participant es compromet a col·laborar en la bona marxa del curs i a aportar els seus suggeriments o coneixements, que redunden en una millora de les accions i en el desenvolupament d'instruments per a l'avaluació:
 • Emplenar el “Compromís de participació”, amb la finalitat de minimitzar en la mesura del possible els perjudicis causats pels incompliments injustificats, en el qual la persona beneficiària es compromet a estar en el lloc, dia i hora programat.
 • Emplenar el qüestionari de “Valoració de Competències”, a l'inici i al final de l'acció formativa, amb la finalitat de poder avaluar l'evolució experimentada.
 • Emplenar la corresponent “enquesta de satisfacció, observacions o suggeriments”, que permeten introduir millores per al futur.
 1. En finalitzar l'acció formativa i prèvia avaluació d'aptitud per part del personal docent, se li donarà a l'alumnat el corresponent diploma acreditatiu de la seua participació.
 1. La falta injustificada d'assistència sense preavís d'un mínim de 48 hores, comportarà la renúncia automàtica a la resta d'accions o cursos sol·licitats.
 1. Els cursos, que segons la programació anual es troben en situació de “actius”, seran aquells els grups dels quals es troben complets i l'inici dels quals ja està previst en data certa.
 1. Els cursos, que segons la programació anual es troben en situació de “programats”, seran aquells que, existint ja en la planificació general per a l'exercici corresponent, encara estan pendents de:
 • Completar el grup d'alumnes/as, (requisit indispensable per a activar un curs és que existisca grup complet)
 • En el cas de formació certificada i amb la finalitat de no incórrer en supòsits de duplicitat amb altres administracions, s'haurà de constatar la manca d'aquesta oferta per part del Servef, o la no coincidència temporal de la mateixa.
 • Tramitació administrativa del curs o acció