Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Preinscripció pròxima

(L3) VALENCIANO B1

Idiomas

On-line

On line

1. OBJECTIUS GENERALS

El nivell B1 acredita un domini de l?ús de la llengua, tant oral com escrit, d?usuari independent, que permet dur a terme les tasques i afrontar les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees princi­pals d?una informació clara sobre temes d?àmbit general i quotidià; fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparéixer quan viatja a una zona on es parla la llengua objecte d?aprenentatge; produir un discurs coherent sobre temes que li són familiars o d?interés personal, fets, somnis, esperances, ambicions i experiències, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu, o fer una mediació.

2. OBJECTIUS PER ÀREES

-COMPRENSIÓ ORAL: pot comprendre les idees principals i els detalls específics d?una intervenció en llengua estàndard quan es parla d?assumptes quotidians relatius al treball, a l?escola, al temps d?oci, etc.

-COMPRENSIÓ ESCRITA: és capaç de comprendre la majoria de textos escrits de qualsevol tipus (dialogats, descriptius, informatius i instructius), sempre que tracten d?un tema conegut.

-EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES: és capaç d?escriure textos coherents amb la finalitat de transmetre o demanar informació general.

-EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS: pot interactuar i comprendre i utilitzar expressions familiars i quotidianes per tal de satisfer necessitats de caràcter general.

3. CONTINGUTS

3.1 CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

3.1.1 Informació personal i familiar

-Donar informació sobre si mateix o sobre una tercera persona: costums, hàbits, com­portament, cultura i activitats quotidianes.

-Donar informació sobre l?habitatge, l?entorn familiar, els membres de la família (edat, treball, estudis, grau de parentiu...).

-Comparar dues persones caracteritzant el seu aspecte físic i la seua manera de ser o actitud.

-Fer apreciacions favorables o desfavorables sobre una tercera persona.

3.1.2 Relació amb els altres

-Convidar a una celebració o festa de manera oral o escrita.

-Redactar cartes personals a familiars o amistats.

-Produir i entendre altres actes comunicatius orals i escrits freqüents de l?àmbit pròxim.

3.1.3 Vida quotidiana

-Indicar les tasques que cal realitzar durant el dia.

-Descriure el producte o l?article que es vol comprar (quantitat, preu, color, mida, material, finalitat, etc.), personalment o utilitzant altres mitjans de comunicació.

-Manifestar l?estat incorrecte o el mal funcionament d?un article o un producte i fer una reclamació.

3.1.4 Llocs i habitatge

-Descriure la ciutat, el poble o el barri on es viu tot informant dels serveis i les comu­nicacions que s?hi ofereixen.

-Descriure les característiques del pis, apartament o tipus d?allotjament que es busca segons les necessitats de cadascú.

3.1.5 Viatges i mitjans de transport

-Expressar preferències sobre diferents maneres de viatjar i llocs de destinació, i valorar el viatge.

-Comprar o reservar bitllets especificant-ne el tipus, el nombre i la data.

-Demanar informació sobre la manera d?arribar a un lloc i quins mitjans de transport cal emprar.

3.1.6 El lleure, l?oci i l?esport

-Interpretar les ofertes culturals que apareixen en els mitjans de comunicació.

-Donar l?opinió i expressar la preferència per alguna activitat de lleure o cultural.

-Comparar diferents maneres de passar el temps lliure segons els interessos de cadascú.

-Suggerir fer alguna activitat o esport, justificar-ne els avantatges i inconvenients, i indicar les normes per a practicar-lo amb seguretat. Acceptar-la o refusar-la.

3.1.7 Relació amb l?Administració o amb empreses de serveis

-Sol·licitar permís, oralment o per escrit, per a fer ús d?un servei o d?una instal·lació.

-Expressar l?autorització o la denegació per a fer una activitat o utilitzar algun servei.

-Aconsellar sobre la correcta utilització d?un servei.

3.1.8 El treball

-Comprendre anuncis d?ofertes de treball per escrit; respondre a aquests textos i redactar un currículum laboral.

-Indicar i descriure el lloc de treball i les nostres aptituds en una entrevista de treball.

-Manifestar l?acord o el desacord sobre un treball realitzat.

-Donar indicacions sobre la realització d?una tasca.

3.1.9 Salut i assistència sanitària

-Descriure els símptomes d?una malaltia o la situació després d?un accident.

-Donar informació a una tercera persona sobre com s?ha d?actuar en cas de malaltia o accident.

-Indicar on cal adreçar-se en cas de malaltia o accident i demanar l?assistència necessària.

3.1.10 Geografia i història del territori

-Parlar sobre la nostra situació geogràfica i els principals fets de la nostra història.

-Parlar sobre les demarcacions territorials: províncies i comarques.

-Parlar sobre els principals accidents geogràfics (pics i rius).

3.1.11 Cultura i llengua

-Parlar sobre activitats festives tradicionals i populars i relacionar-les amb la música i la gastronomia.

-Parlar sobre els jocs i esports tradicionals.

3.1.12 La natura i el clima

-Parlar de les característiques climàtiques i dels principals accidents geogràfics d?indrets o països; poder comparar-los i expressar-ne els avantatges o desavantatges.

-Conéixer la fauna i la flora més comuna del seu lloc de residència.

-Expressar els gustos sobre paratges i llocs que s?han visitat.

3.2 CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

3.2.1 Fonètica, elocució i ortografia

-Elocució i fonètica sintàctica

 • Elisions vocàliques en vocabulari bàsic i expressions (Quina hora és?, Quinze anys).

-Discriminació dels sons consonàntics propis de la llengua en posicions contrastants amb altres llengües (juny, r vibrant inici de paraula o entre vocals: racó, carro).

-Identificació dels emmudiments consonàntics més freqüents i aplicació en l?activitat discursiva.

-Articulació clara de les consonants simples, els grups consonàntics i les geminacions.

-L?entonació emfàtica: interrogació i exclamació.

-Alfabet i grafies

-Coneixement de les lletres modificades i simples, dels dígrafs i de les geminacions en el vocabulari familiar. Paraules amb els dígrafs més comuns: rr, ll, l·l, ny, gu, qu, ss, tj, tg i tz (car-ro, ca-llar, ca-nya).

-Síl·laba, diftong, hiat i vocals

-Distinció de les síl·labes àtones i tòniques.

-Classificació de les paraules en agudes, planes i esdrúixoles. Coneixement de dif­tongs i hiats. Separació de paraules en síl·labes. Pronunciació correcta de les formes verbals en present d?indicatiu acabades en -iar.

-Principals casos de confusió a/e (Miquelet, afaitar), o/u (cobert, Joan, muntanya).

-La e en les paraules usuals començades per em-, en-, es-, eix- (embastar, entendre, estendre, eixugar).

-Alternances e/i, o/u en les formes verbals irregulars (llig / llegim, ixes / eixim; puc / pot, vulga / volia).

-Distinció de vocals obertes i tancades.

-Apòstrof en pronoms febles units al verb i en combinacions bàsiques de pronoms febles.

-Consonants oclusives i labiodentals

 • Alternances ortogràfiques de les oclusives finals que apareixen en la flexió i derivació dels adjectius, substantius i verbs (salat / salada, verd / verda, tort / torta, groc / groga, llarg / llarga / llargs / llargues; llop / lloba, cunyat / cunyada; rep / rebem).

-Paraules del vocabulari usual acabades en consonant oclusiva (àrab, covard, sang).

-Grups cu-/qu- (cua / quota, evacuar / adequar).

-Grafies -xc- i -cc- (excés / accés).

-Grafia -v- en els imperfets d?indicatiu dels verbs de la primera conjugació (trobava, trobàvem).

-Consonants alveolars

-Escriptura de la variació ortogràfica c/ç que es es produeix en la flexió en substantius, adjectius i verbs (pinça, pinces; forçar, forcem; vençut, véncer).

-Paraules acabades en -ança, -ença (esperança, complaença).

-Escriptura del so [ks] i [gz] amb les lletres x, cc (taxa; examen, exèrcit; acció).

-Paraules acabades en -essa, -esa (bellesa, timidesa, marquesa, alcaldessa).

-Flexió nominal dels gentilicis acabats en -és (xinesa, xinesos, xineses).

-Paraules del vocabulari general derivades de paraules agudes acabades en vocal + s (gos, gossa; pas, passos; calorós, calorosa; mes, mesos).

-Grup consonàntic -sc- (piscina, escena, ascens).

-Consonants palatals

 • Palatals g, j, tg, tj i ig en paraules del vocabulari usual (gener, jove, platja, mitges, raig), i les excepcions principals a la norma general de l?ús de la g/j (objecte).

-Norma general: consonant + x (planxa), tx entre vocals (fitxa), x- a inici de paraula (xica, xarop).

-Variació ortogràfica de la flexió en paraules del vocabulari usual en aplicació de la norma general: j+a, o, u i g+e, i (boja, bojos, boges; platja, platges).

-Derivats de les paraules acabades en -tx i -ig (escabetxar, despatxos, rojor, lletja).

-Pronúncia de la x- a inici de paraula (xic, però Xàtiva) i després de consonant (panxa).

-Consonants laterals, nasals, ròtiques i h

 • La l·l en els grups al·l-, col·l-, il·l-, -el·la i -il·la. Grafies geminades tl/tll en paraules del vocabulari general (ametla, ratlla).

-Nasal m- davant de les grafies -b, -p, -m (umbracle, irrompre, immens). Nasal -ny final (bony, plany, puny).

-Ròtica r- a principi de paraula i després de consonant (rosa, Enric). Pronunciació de -r final, que en alguns parlars s?emmudeix (portar, senyor, carrer).

La h en posició inicial i intercalada. Verb haver en els temps compostos (m?ha agradat).

-Normes bàsiques d?escriptura de les majúscules i de les minúscules

-Ús del punt i coma, dels dos punts i dels punts suspensius. Ús dels parèntesis

3.2.2 Morfosintaxi

-Substantius i adjectius

 • Flexió del gènere del substantiu: regular amb alteració gràfica d?accent (secretari / secretària); irregular i invariable (cavall / egua; pianista / pianista).

-Flexió del nombre del substantiu: regular amb modificació consonàntica (llengua / llengües); amb alteració gràfica d?accent; altres alteracions gràfiques.

-Flexió de gènere i nombre de l?adjectiu d?una i de dues terminacions.

-Adjectius qualificatius: descripció física de persones i d?objectes; caràcter personal i estats d?ànim; diferència entre gruixut i gros.

-Concordança de l?article amb el nom i l?adjectiu.

-Graus de l?adjectiu: superlatius (-íssim); intensius (-et, -ó); comparatius: gradatius i superlatius (millor / pitjor..., el millor, el pitjor?); avaluatius (bo, dolent, regular...).

 •  
 • Articles: formes de l?article definit i indefinit.

-Contracció i apostrofació (l?era, l?home, l?amiga; l?infermer, la infermera; del mercat, a l?estadi).

-Demostratius. Identificació de les formes simples i reforçades dels determinants demostratius: funcions bàsiques (este / aquest producte, eixe / aqueix gos).

-Possessius: formes tòniques. Formes àtones més habituals dels possessius i contextos familiars en què se solen usar.

 •  
 • Concepte i classificació dels pronoms personals: forts i febles.

-Morfologia dels pronoms personals forts: gènere, nombre i persona.

-Morfologia i col·locació dels pronoms febles (apostrofació i guionet), segons la posició respecte al verb.

-Ús de pronoms febles en funció de complement indirecte i de complement directe. Combinació de dos pronoms febles: complement indirecte + complement directe.

-Pronoms interrogatius: què, qui, quin, on, com. Distinció semàntica: quan / quant.

 •  

-Numerals. Ús dels numerals cardinals (zero, quatre, cinc, catorze, trenta-dos, cent, tres-cents, mil, un milió) i dels numerals ordinals (primer, primera, segon, quart; quint / cinqué, vinté / vintena..., sexta / sisena; primers, quarts, quartes).

-Quantitatius variables i invariables. Ús de quant i bastant. Locucions més freqüents que fan funció de quantitatiu (bona cosa de, gens ni mica de, un grapat de, un muntó de, un fum de...).

-Indefinits variables i invariables (diversos, diferents, qualsevol, tal, tothom, alguna cosa...). -Distinció entre res, gens i cap (No vol res. No queda gens de vi. No tinc cap ordinador).

 •  
 • Preposicions i locucions prepositives de mitjà o d?instrument (a, amb, a través de?); de tema (de, sobre...); de causa (amb motiu de, a causa de, arran de, per culpa de, gràcies a?); de relació (per, en comptes de, en lloc de?).

-Preposició a davant de topònims i mots com classe, casa...

-Solucions als usos impropis de les preposicions: la preposició a davant de complement directe (Has vist el mestre. Crida a tots.).

 •  

-Adverbis i locucions adverbials d?afirmació (sens dubte, de debò, prou, i tant?) i negació (de cap manera...).

-Formació dels adverbis en -ment. Comparatius: més / menys que, tant / tan com.

-Conjuncions i altres connectors

 • Conjuncions i altres connectors adversatius i concessius (encara que, sinó, tot i que...), consecutius (doncs, per tant, així...), temporals (quan, mentre, cada vegada que, sempre que, abans que (no), després que?) i condicionals (si, en cas que...).
 •  

-Conjugació de verbs regulars: present, passat simple i perifràstic, perfet, plusquamperfet, futur d?indicatiu; present i imperfet de subjuntiu, i condicional simple.

-Conjugació de verbs irregulars: nàixer, córrer, saber, voler, ser, veure, anar, estar, fer, dir-se, poder, tindre, conéixer, omplir, obrir i tossir.

-Verbs de règim preposicional: atrevir-se a, començar a, decidir-se a, negar-se a, pensar en, confiar en...

-Usos dels modes verbals: indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

-Verbs: ser, estar amb valor locatiu. Verb semblar.

-Perífrasis verbal d?obligació: caldre + infinitiu i haver de + infinitu. Perífrasi de probabilitat deure + infinitiu.

3.2.3 Lèxic i semàntica

-Vocabulari usual

-Les relacions familiars i de parentiu. L?habitatge. El treball. El camp i la ciutat.

-Els vehicles i el trànsit. Els transports. Els viatges.

-Les plantes i els animals. El paisatge. L?oratge.

-Els jocs i els esports.

-Els esdeveniments actuals.

-Els temes culturals: la música, el cinema, etc.

-Els diners i els negocis. La tecnologia.

-Lèxic per a descriure persones, objectes, caràcter, estats d?ànim, etc.

-Creació lèxica: derivació i composició

-Derivació: aspectes generals. Principals prefixos i afixos.

-Regles generals de composició.

-Locucions i frases fetes més usuals

-Precisió lèxica i genuïnitat en el vocabulari usual

-Alternatives als barbarismes més usuals

-Relacions semàntiques

 • Sinonímia, antonímia, hiperonímia i hiponímia del vocabulari usual

- Estar inscrito en València Activa. - Estar empadronado en la ciudad de València. - Acreditar nivel de valenciano o último curso realizado.

11/01/2021

26/01/2021

60 horas

15:00 a 20:00 horas

20

07/12/2020

03/01/2021

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es