Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Preinscripció

(L3) VALENCIANO A2

Idiomas

On-line

On line

OBJECTIUS GENERALS

El nivell A2 acredita un domini bàsic avançat d?ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet satisfer les necessitats de comunicació elementals en les situacions quotidianes.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d?importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació...); comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi simple i directe d?informació sobre temes familiars i habituals, i comunicar, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o bagatge personal, aspectes de l?entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates, o fer una mediació bàsica.

 OBJECTIUS PER ÀREES

-COMPRENSIÓ ORAL: pot comprendre intervencions i el vocabulari més freqüent sobre temes d?interés personal i més immediat (per exemple, informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència, ocupació laboral...). També pot entendre informació oral de primera necessitat: instruccions habituals en llocs del món institucional i de comerç, explicacions del professor o professora, informacions personals en converses de la vida quotidiana...

-COMPRENSIÓ ESCRITA: pot comprendre textos breus i senzills en llengua estàndard relacionats amb el seu entorn més immediat i que continguen un vocabulari molt freqüent, incloent-hi un bon nombre de termes de vocabulari internacionalment compartit.

-EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITES: pot escriure textos senzills, com una història o una descripció, utilitzant una llista senzilla d?elements i connectors bàsics; interactuar responent per escrit a preguntes breus i senzilles; indicar que entén el que llig i, sovint, mantindre el pes de la interacció.

-EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS: pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que demanen un intercanvi simple i directe d?informació sobre temes familiars i habituals. Pot comunicar, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o bagatge personal, aspectes de l?entorn més proper i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

1 CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

1.1 Identificació personal i contacte social

-Saludar, presentar una tercera persona i presentar-se.

-Donar informació sobre un mateix.

-Descriure de manera senzilla algú, tant físicament (físic i roba) com psicològicament.

-Preguntar i donar dades sobre els membres de la família i les amistats.

-Establir contacte social: salutacions i comiats, agraïments.

-Fer i acceptar un oferiment o una invitació i excusar-se.

-Dir el que li agrada i el que no li agrada i expressar com se sent.

-Argumentar sobre qüestions pràctiques de la vida quotidiana.

1.2 Habitatge, llar i entorn

-Preguntar i explicar on viu algú. Situar l?habitatge respecte de la ubicació física.

-Descriure l?habitatge per dins i parlar de mobiliari o decoració.

-Explicar on es troben objectes o eines dins de l?habitatge.

-Descriure el barri (serveis públics).

1.3 Activitats quotidianes i temps lliure

-Demanar i donar informació sobre les activitats quotidianes i les activitats de lleure.

-Expressar preferències sobre activitats com cinema, lectures, teatre, esports...

-Proposar diferents activitats lúdiques o festives.

-Intercanviar informació sobre activitats com viatges, aficions, fets ocorreguts...

-Descriure costums i hàbits (horaris, freqüència, activitats...).

1.4 Menjar i beure

 • Reservar una taula en un restaurant (hora, persones, ubicació...).

-Parlar d?hàbits gastronòmics: horaris, tipus d?aliments...

-Fer una comanda en un restaurant, demanar aclariments o expressar preferències.

-Entendre la carta o menú (preus, aliments, begudes incloses o no, etc.).

-Explicar breument i donar indicacions de com es duu a terme la preparació d?un plat (ingredients i mesures, procediment...).

1.5 Serveis

-Demanar i dir horaris de botigues, espectacles i altres tipus de serveis.

-Demanar i dir l?hora de mitjans de transport públic.

-Entendre rètols i fullets informatius dels diferents serveis (teatres, cinemes, metro, etc.).

-Comprendre els missatges emesos per megafonia en estacions, teatres i altres espais públics.

-Demanar i dir què es vol i especificar algunes qualitats d?un producte (color, talla, grandària...). Demanar el preu d?alguna cosa i pagar.

1.6 Estudis, faena i relacions professionals

-Preguntar i dir què estudia o quin treball fa algú.

-Preguntar i donar informació sobre els estudis o el treball (horaris, salari, nom de l?empresa...).

-Intercanviar informació sobre el tipus de faena i les condicions laborals.

1.7 Clima

-Entendre la informació atmosfèrica llegida o escoltada en algun mitjà de comunicació.

-Explicar de manera bàsica el clima del lloc on es viu o fer algun aclariment sobre l?oratge en un moment concret.

1.8 Viatges

-Preguntar i donar informació sobre viatges: destinació, durada, horaris, transports, tipus d?allotjament, preu, etc.

-Comprendre els fullets informatius sobre viatges.

-Per telèfon, reservar una habitació en un hotel (tipus d?habitació, dies, serveis...).

-Donar i demanar informació sobre els diferents mitjans de transport.

2 CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

2.1 Fonètica, elocució i ortografia

-Elocució i elements paralingüístics

 • Sonoritzacions i ensordiments.

-Reconeixement fònic de la vocal i de la síl·laba tòniques de les paraules del vocabulari bàsic.

-Alfabet i grafies. Coneixement de l?ordenació alfabètica bàsica

-Coneixement de la correspondència entre l?alfabet i els sons de la llengua.

-Reconeixement dels dígrafs més habituals.

-Separació de frases i paraules.

-Accentuació. Introducció al coneixement de l?accentuació

-Apostrofació i contracció

-Usos bàsics de l?apostrofació.

-Elocució correcta en les elisions vocàliques més usuals amb l?article (l?escola, l?amic).

-Usos bàsics de la contracció.

-Consonants alveolars

-Reconeixement fònic i escriptura de les alveolars amb les grafies s, z, ss, c i ç en les paraules del vocabulari bàsic.

-L?ús de -ss- entre vocals i l?ús de c- davant de e, i (cassola, ceba, cine).

-Consonants palatals

-Reconeixement fònic i escriptura de les palatals del vocabulari bàsic amb palatal sonora (jardí, verge, girar, germà, jove, junta) i sorda (caixa, peix; xarrar, cotxe, mig).

 • Consonants laterals

-Reconeixement fònic i escriptura de les grafies simples de les laterals (litre, parlar, bola) i del dígraf ll en totes les posicions (lletra, llibre, lluna, pollastre, coll, conill).

 • Consonants ròtiques

-Reconeixement fònic i escriptura de les grafies ròtiques en paraules del vocabulari bàsic (caramel, carrer).

 • Consonants: la h
 • Escriptura de la h en paraules del vocabulari bàsic (home, hora, hospital) i en el verb haver.
 • Convencions

-Majúscules i minúscules. Escriptura de les majúscules i de les minúscules respectant les normes bàsiques que regulen l?ús de la majúscula inicial i la majúscula en els noms propis.

-Signes de puntuació: ús del punt i de la coma. Ús i ortografia del signe d?interrogació i d?admiració. Ús dels dos punts davant d?una enumeració o llista.

2.2 Morfosintaxi

-Gènere i nombre del substantiu i adjectiu

-Flexió bàsica de gènere i del nombre del substantiu i de l?adjectiu en el vocabulari del nivell.

-Formació del femení: afegiment de -a al masculí; canvi de -e per -a; canvi de -o per -a; addició de -na als masculins acabats en vocal tònica.

-Formació del plural: afegiment de -s, -ns i -os; canvi de -a per -es (cotxe, cotxes; mare, mares, lleó, lleons; camí, camins; feliç, feliços; dia, dies; dona, dones...).

-Concordança bàsica de gènere i nombre.

-Determinants: articles, demostratius i possessius

-Article definit: gènere i nombre. Article indefinit: usos.

-Demostratius. Flexió de gènere i nombre (aquest llibre, aquestes dones; aquella dona, aquelles dones).

-Possessius: formes plenes.

-Pronoms: usos bàsics dels pronoms personals, interrogatius i relatius més freqüents

-Pronoms personals tònics i febles que expressen dixi personal (jo, tu, ell, ella... em, et , es..., -me, -te, -se, m?, t?, s?, ?m, ?t, ?s).

-Interrogatius (qui, què, com, quan, quant, quin/a, quins/nes, on).

-Relatius: usos bàsics dels relatius que i on. (El lloc on visc és bonic. El llibre que he com­prat és interessant.)

-Pronoms de tercera persona en funció de complement directe (el, la, els, les, l?, -lo, -la, -los, -les, ?l, ?ls) i de complement indirecte (li, els, -li, -los).

 • Quantificadors: numerals, indefinits i quantitatius bàsics

-Numerals cardinals. Ordinals fins al desé.

-Indefinits més bàsics (algun, cap, mateix, tot, res, algú, ningú).

-Quantitatius variables i invariables més bàsics (massa, més, menys, prou, bastant, molt, poc).

 •  
 • Usos bàsics de les preposicions àtones i de les tòniques més usuals.

-Preposicions amb, de i a davant de partícules interrogatives (qui, què, etc.).

-Adverbis i locucions adverbials

-Adverbis de temps: sempre, sovint, de vegades, de tant en tant, mai, ara, havent dinat, tard, prompte, aviat, ja, mentre, mentrestant, de demà en..., després, en acabat, per acabar; dies de la setmana; mesos de l?any, estacions.

-Adverbis de lloc: ací, allà, sota, sobre, dins, fora, al centre, dreta, esquerra, davant, darrere, al mig, dalt, baix, (al) davant, (al) darrere, (a) dins, (a) fora, a banda i banda, davant per davant...

-Adverbis i expressions equivalents de direcció, quantitat i manera: pujant, baixant, entrant a mà..., eixint, molt, poc, gens, almenys, prou, bastant, una mica, només, solament, a poc a poc, de pressa...

-Adverbis d?ordre: primer, després, tot seguit, finalment.

-Adverbis afirmatius i negatius: sí, no, també, etc.

-Conjuncions bàsiques de coordinació (copulatives, disjuntives i adversatives) i de subordinació (completives, temporals, causals, consecutives, condicionals i finals)

 •  

-Verbs regulars d?accions quotidianes: mode indicatiu (present, passat perifràstic, indefinit, perfet, plusquamperfet, futur), mode condicional (simple), mode imperatiu.

-Verbs irregulars: present dels verbs voler, poder, tindre i valer; present i passat dels verbs nàixer, córrer, saber, voler, ser, dir-se, veure, anar, fer, estar, poder, tindre i conéixer; present d?indicatiu dels verbs: ser, dir-se, viure, tindre, nàixer, conéixer, omplir i obrir. El verb haver-hi.

2.3 Lèxic i semàntica

-Vocabulari bàsic de l?àmbit personal i de l?entorn immediat

-La família. Els noms propis. Els estudis i l?escola. Les professions. L?habitatge.

-Els països i les nacionalitats. El transport i la comunicació. Les vies urbanes i no urbanes.

-La mesura del temps: l?hora, les parts de dia, la setmana, els mesos, les estacions.

-El menjar: els aliments, les begudes, els envasos i les mesures.

-El vestit i els complements. El cos humà. Els colors.

-El temps lliure i les aficions. Els viatges i les vacances. Les festes.

-Les malalties i els remeis.

-Els adjectius referits a persones i coses.

-Creació lèxica: sufixos de derivació que designen formació de substantius

-Activitats i oficis: -er/-era, -ista, -or/-ora, -aire; procedència: -a/-ana, -í/-ina, -és/-esa, -enc/-enca.

-Utilitat d?un objecte o d?un recipient: -er/-era.

-Plantes i arbres fruiters: -er, -era.

-Els enunciats fraseològics constituïts per fórmules rutinàries

-Les fórmules de cortesia.

-Relacions semàntiques

 • Sinonímia, antonímia i hiponímia entre les paraules del vocabulari bàsic.

- Estar inscrito en València Activa. - Estar empadronado en la ciudad de València. - Acreditar nivel de valenciano o último curso realizado.

02/11/2020

17/11/2020

60 horas

15:00 a 20:00 horas

20

05/10/2020

27/10/2020

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es