Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

MANIPULACIÓ D´ALIMENTS/ MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022- Valencia 962083660 lleonsocupacio@valencia.es

Si bé, la formació en la higiene dels aliments, és responsabilitat de cada operador d'empresa alimentària concreta, i les autoritats competents del control oficial són les encarregades de verificar la idoneïtat de la formació de cada manipulador/a en el seu lloc de treball específic; amb este curs es pretén oferir una formació útil per a l'exercici de l'activitat en llocs de treball de diversa naturalesa, dirigit al sector alimentari de Restauració Col·lectiva (menjars preparats), al plantejar este com un curs d'ampli espectre. 

 

Si bien, la formación en la higiene de los alimentos, es responsabilidad de cada operador de empresa alimentaria concreta, y las autoridades competentes del control oficial son las encargadas de verificar la idoneidad de la formación de cada manipulador/a en su puesto de trabajo específico; con este curso se pretende ofrecer una formación útil para el desarrollo de la actividad en puestos de trabajo de diversa naturaleza, dirigido al sector alimentario de Restauración Colectiva (comidas preparadas), al plantear este como un curso de amplio espectro.


1. Manipulació d'aliments 

 • 1. Definicions bàsiques 
 • 2. Responsabilitat de la formació del manipulador d'aliments 
 • 3. Els deures del manipulador d'aliments 
 • 4. Bases nutricionals de l'alimentació saludable 
 • 5. Recomanacions alimentàries 

2. Consum d'aliments manipulats erròniament 

 • 1. La higiene alimentària 
 • 2. Importància del manipulador d'aliments 

3. Alteració i contaminació dels aliments 

 • 1. Definicions bàsiques 
 • 2. Tipus de microorganismes 
 • 3. Exemples de microorganismes patògens 

4. Factors que afavorixen el creixement bacterià 

 • 1. Factors que intervenen en el creixement 
 • 2. Nutrients 
 • 3. Humitat o disponibilitat d'aigua 
 • 4. Oxigen 
 • 5. Temperatura 
 • 6. Temps 
 • 7. Humitat relativa de l'ambient 
 • 8. PH / Acidesa 
 • 9. I què ocorre amb altres paràsits, com per exemple l'Anisakis? 

5. Fonts de contaminació dels aliments 

 • 1. Perills biològics 
 • 2. Perill físics 
 • 3. Perills químics 
 • 4. Altres causes d'alteració dels aliments 
 • 5. Transmissió dels contaminants i condicions que l'afavorixen 

6. Malalties transmeses pels aliments 

 • 1. Importància i conseqüències 
 • 2. Tipus malalties transmeses pels aliments 

7. Mètodes de conservació dels aliments 

 • 1. Definició 
 • 2. Transport i recepció de matèries primeres 
 • 3. Magatzematge 
 • 4. Refrigeració 
 • 5. Congelació 
 • 6. Fumat 
 • 7. Productes en conserva 
 • 8. Productes en semiconserva 
 • 9. Assecat/salat 
 • 10. Pasteurització, esterilització i additius alimentaris 
 • 11. L'envasament i la presentació dels aliments 

8. La higiene com a mesura preventiva 

 • 1. Pràctiques higièniques 
 • 2. Aspectes a tindre en compte 

9. Neteja i desinfecció: concepte i diferència 

 • 1. Neteja i desinfecció 
 • 2. Neteja i desinfecció de locals, útils de treball i envasos 

10. Materials en contacte amb els aliments 
11. Control de plagues 
12. Informació i etiquetatge dels aliments 
13. Manipulació de residus 
14. Responsabilitat i autocontrol 

 • 1. Traçabilitat 
 • 2. A.P.P.C.C. 

15. Legislació relacionada 

____________________________________________________________________________________
1. Manipulación de alimentos 

 • 1. Definiciones básicas 
 • 2. Responsabilidad de la formación del manipulador de alimentos 
 • 3. Los deberes del manipulador de alimentos 
 • 4. Bases nutricionales de la alimentación saludable 
 • 5. Recomendaciones alimentarias 

2. Consumo de alimentos manipulados erróneamente 

 • 1. La higiene alimentaria 
 • 2. Importancia del manipulador de alimentos 

3. Alteración y contaminación de los alimentos 

 • 1. Definiciones básicas 
 • 2. Tipos de microorganismos 
 • 3. Ejemplos de microorganismos patógenos 

4. Factores que favorecen el crecimiento bacteriano 

 • 1. Factores que intervienen en el crecimiento 
 • 2. Nutrientes 
 • 3. Humedad o disponibilidad de agua 
 • 4. Oxígeno 
 • 5. Temperatura 
 • 6. Tiempo 
 • 7. Humedad relativa del ambiente 
 • 8. PH / Acidez 
 • 9. ¿Y qué ocurre con otros parásitos, como por ejemplo el Anisakis? 

5. Fuentes de contaminación de los alimentos 

 • 1. Peligros biológicos 
 • 2. Peligro físicos 
 • 3. Peligros químicos 
 • 4. Otras causas de alteración de los alimentos 
 • 5. Transmisión de los contaminantes y condiciones que la favorecen 

6. Enfermedades transmitidas por los alimentos 

 • 1. Importancia y consecuencias 
 • 2. Tipos enfermedades transmitidas por los alimentos 

7. Métodos de conservación de los alimentos 

 • 1. Definición 
 • 2. Transporte y recepción de materias primas 
 • 3. Almacenaje 
 • 4. Refrigeración 
 • 5. Congelación 
 • 6. Ahumado 
 • 7. Productos en conserva 
 • 8. Productos en semiconserva 
 • 9. Secado/salado 
 • 10. Pasteurización, esterilización y aditivos alimentarios 
 • 11. El envasado y la presentación de los alimentos

8. La higiene como medida preventiva 

 • 1. Prácticas higiénicas 
 • 2. Aspectos a tener en cuenta 

9. Limpieza y desinfección: concepto y diferencia 

 • 1. Limpieza y desinfección 
 • 2. Limpieza y desinfección de locales, útiles de trabajo y envases 

10. Materiales en contacto con los alimentos 
11. Control de plagas 
12. Información y etiquetado de los alimentos 
13. Manipulación de residuos 
14. Responsabilidad y autocontrol 

 • 1. Trazabilidad 
 • 2. A.P.P.C.C. 

15. Legislación relacionada 

- Persones empadronades en la ciutat de València/ personas empadronadas en la ciudad de València

17/10/2018

18/10/2018

10H

Dos dies de curs (5h/ dia): Dimecres, 17 d´octubre de 9 a 14h Dijous, 18 d´octubre de 9 a 14h Dos días de curso (5 h/ día): Miércoles, 17 de octubre 9 a 14h Jueves, 18 de octubre de 9 a 14h

35

04/10/2018

07/10/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)