Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Tancada la preinscripció

INICIACIÓ INFORMÀTICA I XARXA INTERNET /INICIACIÓN INFORMÁTICA Y RED INTERNET

INFORMÁTICA BÁSICA/INICIACIÓN RED INTERNET

Presencial

CMOF Emili Baró C/ Emili Baró, 89 46020- València 962083632

Perfil: Persones amb poc o nul contacte amb les noves tecnologies.
Objectiu: Capacitar a les persones participants en el coneixement bàsic de l’ús de l’ordinador i de maneig d’Internet: cerca d’informació en la xarxa, el correu electrònic, ús de les xarxes per a la cerca de feina.

 

Perfil: Personas con poco o nulo contacto con las nuevas tecnologías.
Objetivo: Capacitar a las personas participantes en el conocimiento básico del uso del ordenador y de manejo de internet: búsqueda de información en la red, el correo electrónico, uso de las redes para la búsqueda de empleo.

IDENTIFICAR ELS ELEMENTS D’UN ORDINADOR.

HARDWARE I SOFTWARE

Saber el funcionament bàsic d’un ordinador: introduir, traure i emmagatzemar informació. Saber els elements que intervenen en el processament de la informació. Encendre un ordinador i apagar-ho amb securetat.

Conéixer l’utilitat dels diferents components d’un ordinador (ratolí, pantalla, teclat, disc dur, CPU, USB, Sistema Operatiu i aplicacions).

uTILItZAR EL SISTEMA OPERATIu WINDOWS

Utilitzar el sistema de finestres.

Usar la barra d’eines.

Usar el menú inici.

Usar l’explorador d’ arxius. Localitzar, crear, moure, nomenar i eliminar carpetes i arxius.

Usar unitats externes d’ emmagatzematge per a l’extracció i inserció d’arxius.

Usar INTERNET i els seus serveis

Saber què és Internet i identificar conceptes relacionats: mòdem, router, cercador, navegador, pàgina web, blog, xarxes socials, discos virtuals i el Núvol.

Donar d'alta un compte de correu electrònic, adjuntar arxius i afegir contactes.

cercar ocupació A internet

Navegar per Internet, realitzar cerques avançades i descarregar arxius PDF i imatges. Utilitzar portals públics d’ocupació: SERVEF, APUNT i GESTIONANDOTE.

Utilitzar RSS.

utilitzar eina de traCtament de TEXT: WORD

Obrir i tancar l'aplicació Word. Crear document nou

Obtenir informació de diversos mitjans per a la creació d'un document (text, imatges), tractar aquesta informació (font, paràgraf i inserció d'imatges). Guardar document.

Crear documents per a la cerca d'ocupació: CV i carta de presentació

 

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS DE UN ORDENADOR.

HARDWARE Y SOFTWARE

Saber el funcionamiento básico  de un ordenador: introducir, sacar y almacenar información. Saber los elementos que intervienen en el procesamiento de la información. Encender un ordenador y apagarlo con seguridad.

Conocer la utilidad de los diferentes componentes de un ordenador (ratón, pantalla, teclado, disco duro, CPU, USB, Sistema Operativo y aplicaciones).

UTILIZAR EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Utilizar el sistema de ventanas. Usar la barra de herramientas.

Usar el menú inicio.

Usar el explorador de archivos.  Localizar, crear, mover, nombrar y eliminar carpetas y archivos.

Usar unidades externas de almacenamiento para la extracción e inserción de archivos.

USAR INTERNET y SUS SERVIcioS

Saber qué es Internet e identificar conceptos relacionados: modem, router,, buscador, navegador, página web, blog, redes sociales, discos virtuales y la Nube.

Dar de alta una cuenta de correo electrónico, adjuntar archivos y añadir contactos.

buscar empleo EN INTERNET

Navegar por Internet, realizar búsquedas avanzadas y descargar archivos PDF e imágenes. Utilizar portales públicos de empleo: SERVEF, APUNT y GESTIONANDOTE.

Utilizar RSS.

UTILIZAR HERRAMIENTA DE TRATAMIENTO DE TEXTO: WORD

Abrir y cerrar la aplicación Word. Crear documento nuevo

Obtener información de diversos medios para la creación de un documento (texto, imágenes), tratar dicha información (fuente, párrafo e inserción de imágenes). Guardar documento.

Crear documentos para la búsqueda de empleo: CV y carta de presentación.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València - Estar empadronado/a en la ciudad de València

04/06/2018

22/06/2018

60

De dilluns a divendres, de 15:30 a 19:30h

15

21/05/2018

23/05/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)